ÖRNEK BİNA YÖNETİM PLANI (4. BÖLÜM)

E)   DİĞER KURALLAR

 

MADDE 42: Tüm Bağımsız bölüm malikleri; kendi Bağımsız bölümleri ve Eklentilerinden faydalanırken Doğruluk kurallarına uymak ve diğer Bağımsız bölüm maliklerini tedirgin edici davranışlardan kaçınmak zorundadırlar.

MADDE 43: Tüm Bağımsız bölüm malikleri; Anagayrimenkulün güzelliğini, mimari durumunu ve sağlamlığını korumak ayrıca Ortak yerlerin bakım ve temizliğine dikkat etmek zorundadırlar.

MADDE 44: Bağımsız bölüm maliklerinden her biri Kapıcı, Bekçi, Bahçıvan ücretleri ile temizlik vb. gibi zorunlu giderlere ve bunlar için toplanacak avansa eşit oranda katılmak zorundadırlar.

a)      Bağımsız bölüm maliklerinden her biri Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve tüm Ortak yerlerin bakım, onarım, koruma giderleri ile diğer tüm giderlere ve Ortak tesislerin işletme giderleri için toplanacak avansa kendi payları oranında katılmaya mecburdurlar.

b)      Avans veya diğer herhangi bir Ortak gidere katılmayan yahut ödemeyenler hakkında Yönetici, Denetçi ya da herhangi bir Bağımsız bölüm maliki tarafından dava açılabilir veya icra takibi yapılabilir.

c)       Avans veya diğer herhangi bir Ortak gideri ödemeyenler yahut ödemeyi geciktirenler aylık      % 10 gecikme tazminatı öderler.

 

MADDE 45: Tüm Bağımsız bölüm malikleri; kendi Bağımsız bölümlerinde kiracı veya herhangi bir sıfatla bulunanlara ya da faydalananlara bu Yönetim Planı’ndaki tüm borç ve yükümlülükleri bildirmeye mecburdurlar.

 

33)      Dairelerin Kullanım Şekli

MADDE 46: Anagayrimenkulün tüm daireleri bizzat oturmak veya kiraya verilmek üzere konut (mesken) olarak kullanılır

MADDE 47: Tüm Bağımsız bölüm malikleri Anagayrimenkulün Bağımsız bölüm maliklerinin tümünün 5’de 4’ünün yazılı iznini almadıkça, dairesini başka bir amaçla kullanamaz veya kullandıramaz yahut kiraya veremez.

 

34)      Dükkânların Kullanım Şekli

MADDE 48: Anagayrimenkuldeki hiçbir dükkânda yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, pis koku salıcı, sarsıntı ve gürültü yapıcı vb. gibi işler yapılamaz veya bu türden maddeler depolanamaz yahut satılamaz.

Bu amaçla kiraya da verilemez.

 

35)      Kiracıların ve Diğerlerinin Sorumluluğu

MADDE 49: Bağımsız bölümlerde kiracı veya başka bir sıfatla oturanlar yahut faydalananlar bu Yönetim Planı’ndaki tüm hükümlere ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda belirtilen hak ve yükümlülüklere Bağımsız bölümlerin maliki gibi uymak zorundadırlar.

 

36)      Kanuni İpotek Hakkı

MADDE 50: Bağımsız bölüm malikinin gider ve avans borcu ile gecikme tazminatı herhangi bir yolla alınamadığı takdirde; Mahkemece saptanan borcunu ödemeyen Bağımsız bölüm malikinin Bağımsız bölümü üzerine Yönetici, Denetçi yahut Bağımsız bölüm maliklerinden herhangi birinin yazılı istemiyle bu borç tutarı için diğer Bağımsız bölüm maliklerinin lehine Kanuni İpotek Hakkı tescil edilir.

 

SF10

F)    YASAKLAR

 

MADDE 51: Tüm Bağımsız bölüm malikleri, kiracıları ve Bağımsız bölümleri her ne sebeple olursa olsun kullananlar yahut faydalananlar aşağıdaki yasaklara uymaya mecburdurlar.

a)      Bağımsız bölümler kumarhane, randevuevi vb. gibi genel ahlak ve adaba aykırı amaçlarla kullanılamaz yahut kullandırılamaz.

b)      Radyo, TV, teyp, müzik seti vb. gibi eşyaların sesi açılmak suretiyle diğer komşular tedirgin edilemez yahut ara vermeksizin yüksek sesle çalınamaz.

c)       Yılın her haftasının Pazartesi günleri 09.00 - 12.00 saatleri arası dışında Bağımsız bölümlerde genel temizlik yapılamaz.

d)      c”de yazılı gün ve saatler dışında Bağımsız bölümlerin balkon veya pencerelerinden hiçbir sebeple halı, kilim vb. gibi şeyler silkelenemez yahut silkeletilemez.

e)      Bağımsız bölümlerin balkon veya pencerelerinden hiçbir zaman ve sebeple çöp, su vb. şeyler dökülemez yahut döktürülemez.

f)       Aydınlık, havalandırma boşluğu, merdivenler, sahanlıklar, bina koridorları gibi Ortak yerlerden de halı, kilim vb. şeyler silkelenemez yahut silkeletilemez.

g)      f”de sayılan yerlere ayakkabı, ayakkabılık, bisiklet, eşya vb. gibi şeyler de sürekli olarak konulamaz.

h)      Tüm Bağımsız bölüm maliklerinin yarıdan fazlasının rızası olmadıkça hiç kimse, dekorasyon amacıyla dahi olsa yine “f”de sayılan yerlere çivi vs. çakamaz. Ayna, resim vs. asamaz. Çiçek, saksı vs. koyamaz.

i)        Ortak yerlerde hiçbir zaman ve sebeple halı, kilim, yün, motorlu taşıt vb. gibi şeyler yıkanamaz yahut yıkatılamaz.

j)        Bağımsız bölümlerde ve Eklentilerinde yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, pis koku salıcı, sarsıntı ya da gürültü yapıcı vb. gibi şeyler bulundurulamaz.

k)      Tüm Bağımsız bölüm maliklerinin 5’de 4’ünden izin alınmadıkça Anagayrimenkulün hiçbir yerine tabela, levha vb. gibi şeyler konulamaz yahut asılamaz.

l)        Bağımsız bölümlerde, Eklentilerde yahut Ortak yerlerde hiçbir sebeple evcil ya da vahşi nitelikteki hayvanlar barındırılamaz.

m)    l”de anılan hayvanlar için yine “l”de anılan yerlerde barınak da yapılamaz yahut yaptırılamaz.

n)      Bağımsız bölümlerde, Eklentilerde yahut Ortak yerlerde gürültülü eğlence ya da toplantılar düzenlenemez.

o)      İzin alınmak suretiyle tertip edilen kabul günü, sünnet ya da nişan töreni vb. gibi zorunlu toplantı hallerinde elden geldiğince diğer komşular tedirgin edilmez ve bu toplantılar saat 23.59’da son bulur.

p)      İzin alınmadıkça, Anayapı’nın bahçesinde yahut diğer Ortak yerlerinde eğlence veya toplantı tertip edilemez.

q)      Tapu Kütüğü’nde ticarethane veya mesken olarak kayıtlı Bağımsız bölümler hiçbir sebeple laboratuar, dispanser, tüp gaz bayisi, içki satışı yapılan yer vb. gibi amaçla kullanılamaz ya da bu amaçlarla kullandırılamaz yahut yine bu amaçla kiraya da verilemez.

r)       Hiç kimse Bağımsız bölüm maliklerinin tamamının yazılı rızasını almadıkça, Anagayrimenkulün Ortak yerlerine ferdi su deposu, jeneratör vb. gibi şeyler koyamaz yahut koyduramaz.

s)       Acil müdahale edilmesi gereken haller müstesna, Yöneticinin bilgisi ve izni olmaksızın Ortak yerlerde ya da tesislerde hiç kimse kendi kararıyla bakım, onarım, değişiklik, boya, yenilik vs. işler yapamaz yahut yaptıramaz.

 

 

 

 

SF 11

G)    SON HÜKÜMLER

 

MADDE 52: Bu Yönetim Planı kabul edildiği tarih itibariyle tüm maddeleriyle geçerlidir.

MADDE 53: Bu Yönetim Planı’nda değişiklik yapılabilmesi için tüm Bağımsız bölüm maliklerinin 5’de 4’ünün yazılı izni gerekir.

MADDE 54: Bu Yönetim Planı’nda 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu veya tamamlayıcı nitelikteki diğer herhangi bir kanunun emredici yahut düzenleyici hükümlerine aykırı bir hüküm varsa; o hüküm yok sayılır.

MADDE 55: Eski Yönetim Planı, bu Yönetim Planı’nın kabul edildiği tarih itibariyle hükmünü yitirir.

MADDE 56: 56 maddeden ibaret bu Yönetim Planı, ilişikte ad, adres ve imzaları bulunan tüm Bağımsız bölüm malikleri tarafından teker teker okunup, anlaşılmış ve kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabul Tarihi             :                                           

 

Hazırlayan                :

Hakime AKSAN

 

 

 

Bu Yönetim Planı’nın tüm maddelerinin; … ili, … ilçesi, … mahallesi, … sokağı, … ada, … parsel ve … kapı numaralı … apartmanının

İlişikte adları ve adresleri yazılı bağımsız bölüm maliklerince teker teker okunarak, usulüne uygun şekilde hazırlanmış olduğunun görülmesi üzerine anlaşmayla imza altına alındığı beyan olunur.

 

YÖNETİCİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SF 12

 

İMZALAR

 

İlişikteki 56 maddelik Yönetim Planı’nı okuyup anladığımı/anladığımızı aşağıdaki imzam/imzalarımız ile kabul ve beyan ederim/ederiz.

 

 

ADRESİ

ADI SOYADI

İMZASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SF 13

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !